Algemene Voorwaarden

D-Break Food&Drinks
Westzijde 51
1506 EB Zaandam
KvK 54467632

1. Definities
1.1 lekkerste-broodjes-in-zaandam.nl is de online bestelservice van cateringdiensten door D-Break Food&Drinks (hierna ‘Leverancier’) voor het bedrijfsleven in Zaandam (hierna ‘Klant’).

1.2 Deze algemene voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van lekkerste-broodjes-in-zaandam.nl.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website lekkerste-broodjes-in-zaandam.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door D-Break Food&Drinks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Leverancier erkent bestellingen per telefoon, fax en via de webshop.

4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 Bezorgkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Bestellingen boven de € 30,00 worden gratis bezorgd. Minimun bestelbedrag is € 25.00 Bij een lager bestelbedrag geldt € 2.50 toeslag.

4.3 Leverancier kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.2 Particulieren rekenen altijd contant af.

5.3 Bedrijven kunnen ook op rekening bestellen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.4 Klant geeft Leverancier toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door klant gekozen wijze.

5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Leverancier.

6. Levering en bezorging
6.1 Leverancier bezorgt in Zaandam.

6.2 Leverancier bezorgt uw bestelling van maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 uur.

6.3 Wij streven ernaar om bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst binnen 1,5 uur te bezorgen mits dit op een locatie is in Zaandam. D-Break Food&Drinks is hiertoe echter niet verplicht.

6.4 Bestelt u ná 11.00 uur, dan spreken wij met u een bezorgtijd af (bel 075-6144609).

6.5 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling op het gewenste tijdstip te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.


7. Klachten
7.1 Leverancier doet al het mogelijke om tijdig een perfecte dienst en perfecte producten te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient Klant de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 9 en 18 uur) op 075-6144609 of per mail naar lunchroom.dkoppen@gmail.com Wij zullen het probleem dan zo spoedig mogelijk in overleg met de klant oplossen.


8. Annulering van de bestelling
8.1 Iedere bestelling kan mits deze nog niet is verzonden naar onze keuken, binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden geannuleerd.

8.2 Een bestelling is geannuleerd wanneer u dit telefonisch heeft besproken dan wel per e-mail heeft aangemeld en u van ons ontvangstbevestiging retour heeft ontvangen. Klant zal bij een haastige annulering de telefoon gebruiken.


9. Herroepen

9.1 De Wet Koop op Afstand en het recht van retour is niet van toepassing op bestellingen bij Leverancier, aangezien hier sprake is van bederfelijke waren.


10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.


11. Overmacht
11.1 Leverancier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het kan voorkomen dat Klant niet tevreden is over Leverancier. Klant dient dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, liefst per e-mail via: lunchroom.dkoppen@gmail.com Uiterlijk binnen 30 dagen reageren wij op de klacht.

12.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.4 Indien bij een gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 
13. Vragen, klachten en opmerkingen
13.1 Vragen, klachten en opmerkingen over deze algemene voorwaarden richt u aan: lunchroom.dkoppen@gmail.com of legt u schriftelijk neer bij D-Break Food&Drinks Westzijde 51 1506 EB Zaandam

Ons adres

D-Break

Westzijde 51

1506 EB Zaandam

Tel: 075-6144609

Wij zijn open

Onze openingstijden zijn 

  • ma t/m za 8.30u - 17.30u  
  • zo 11.30u - 17.00u

Afhalen

Afhalen voor de lunch 12.00 uur: graag bestellen voor 10.30 uur dan zorgen wij dat het op de afgesproken tijdstip voor u klaarstaat!